Smart Protection 99/20 - สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

รายละเอียดเพิ่มเติม


 • สร้างหลักประกันเงินล้าน* ให้กับครอบครัวได้สบายๆ ด้วยเงินครบสัญญาสูง 100%** 
 • คุ้มครองชีวิตสูงถึง 100%** ยาวนานถึง 99 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่แพง
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี

 • * สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
  ** เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

  หมายเหตุ

  สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

  กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
   หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

  ตัวอย่างเบี้ยประกัน


  ตัวอย่างใบเสนอขาย