SME Smile ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อ SME

ข้อมูลแบบประกันคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

สูงสุด 600,000 บาท*


รับความคุ้มครองชีวิต 2 เท่า

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ


รับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่า

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ


เบิกค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดได้ 100%

เบิกค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดได้ 100%


รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ค่ารักษาทันตกรรม ความคุ้มครองโรคร้ายแรง


สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ส่วนลดร้านค้า ที่ร่วมรายการในโครงการเมืองไทย Smile Plus

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกันกลุ่ม แบบ SME สำหรับ 3-19 คน เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงาน