ประกันกลุ่ม


การประกันชีวิตกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทั้งในและนอกประเทศ  เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะจ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยผู้นั้น

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  และเป็นผลโดยตรงให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ  ภายใน180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุนั้น

1. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก. 1

2. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก. 2

3. การประกันค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (รพก.)

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพกลุ่ม

คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือ ทุพพลภาพถาวร

1. การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วย (TPI)

2. การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ (ทพก.)

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย ซีไอ กลุ่ม

คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง ตามคำนิยามของโรคในสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้รับหลักฐานทางการแพทย์ของการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้  บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และให้ถือว่าความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยรายบุคคลตามสัญญาเพิ่มเติมสิ้นสุดผลบังคับ

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

1. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยใน (IPD)

2. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยนอก (OPD)

3. การรักษาทันตกรรม (Dental Care Benefit)

4. การคลอดบุตร (Maternity Benefit)

5. การรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Benefit)


ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกรับบริการ


โครงการเมืองไทย Employee Top-Ups

สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้าประกันกลุ่ม ซื้อประกันรายบุคคลสำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัว พร้อมเบี้ยประกันอัตราพิเศษตลอดอายุสัญญา

มนุษย์ออฟฟิศ ทำงานเต็มเวลา ตื่นเช้า กลับเย็น อาจหลงลืมดูแลตัวเอง เจ็บป่วยขึ้นมาเงินที่เก็บไว้ก็หายไปกับค่ารักษา

ให้คุณคลายกังวลทุกภาระ เพียงปล่อยเรื่องสุขภาพให้ MTL ดูแลแทน ซัพพอร์ตจากสวัสดิการสุขภาพที่มี
หรือซัพพอร์ตจัดเต็มสูงถึง 20-40 ล้านบาท/ปี พร้อมใจป้ำ จัดหนัก มอบอัตราเบี้ยประกันพิเศษสูงสุดสำหรับซัพพอร์ตอุ่นใจ
10 % และ ซัพพอร์ตจัดเต็ม 5% ทุกปีกรมธรรม์ ตลอดอายุสัญญา

สอบถามเพิ่มเติม ประกันกลุ่มลูกค้าองค์กร

โทร. 096-746-6999 Email : anake.j@muangthai.co.th


หมายเหตุ
(1) สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน บิดามารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน
(2) เบี้ยประกันภัยสำหรับ เพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
(3) สำหรับ ซัพพอร์ตอุ่นใจ แผน 2
- โครงการ Employee Top-Ups เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซ์ตร้าแคร์
  (ซัพพอร์ตอุ่นใจ) และ อีลิท เฮลท์ (ซัพพอร์ตจัดเต็ม)
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพนี้ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่กำหนด
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ ฉบับที่ 315
 
 คำเตือน
 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง